1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x € 1.000

2023

2022

6.3

Opbrengsten

2.117.317

1.812.208

Kostprijs verkopen

-1.828.570

-1.577.914

Bruto-omzetresultaat

288.747

234.294

6.4

Overige bedrijfsopbrengsten

1.922

1.810

Verkoopkosten

-39.785

-39.410

6.5

Beheerkosten

-179.132

-139.959

6.6

Overige bedrijfskosten

9.234

14.179

Operationeel resultaat

80.986

70.914

6.7

Financiële baten

5.809

623

6.7

Financiële lasten

-8.524

-5.525

6.13

Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen

2.844

7.069

Resultaat vóór belastingen

81.115

73.081

6.8

Winstbelastingen

-21.382

-13.501

Resultaat na belastingen

59.733

59.580

Het resultaat na belastingen is geheel toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij.

Resultaat per aandeel (in €)

6.21

Resultaat na belastingen per gewoon aandeel

2,40

2,57

6.21

Resultaat na belastingen per gewoon aandeel na verwateringseffecten

2,39

2,56

In de overige bedrijfskosten is een bate van € 14 miljoen (2022 een bate van € 19 miljoen) met betrekking tot de vrijval van het resterende, ongebruikte deel van de in 2021 getroffen voorziening Wintrack II opgenomen. Zie ook toelichting 6.24 Voorzieningen.

Deel dit verhaal